Privacy beleid

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. In onderstaande privacyverklaring staat hoe ik met de persoonsgegevens omga.

De Weg Buyskade 212 1051
ME Amsterdam
KVK: 67374395
info@kyramensink.nl

Persoonsgegevens

De Weg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres en woonplaats
 • Email-adres
 • Inhoud van communicatie

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het klantenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Het bieden van begeleiding op maat;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u en De Weg hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten

Beveiliging

De Weg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@kyramensink.nl

Duur verwerken persoonsgegevens

De Weg zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Weg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om De Weg een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen, af te schermen of om uw gegevens over te dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kyramensink.nl. Om misbruik van deze rechten te voorkomen vraag ik u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Er zal binnen vier weken worden gereageerd op uw verzoek. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Weg, laat dit dan vooral in eerste instantie aan mij weten. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-10-2022

De Weg kan deze privacy verklaring aanpassen. De nieuwste versie wordt altijd op de website gepubliceerd. Lees deze verklaring dan ook regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.